"Ta strona korzysta z ciasteczek (tj. Google Analytics, Google Ads). Więcej o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czy wyrażasz zgodę na użycie plików cookies?

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DO ROLNIKA

(dalej: „Regulamin”)

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im poniżej:

a) „Cennik” – cennik Gospodarstwa Plus dostępny w Serwisie;

b) „Konsument” – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego;

c) „Konto” - konto w Serwisie umożliwiające zarządzanie Gospodarstwem i Gospodarstwem Plus oraz zakup Gospodarstwa Plus;

d) „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

e) „Przedsiębiorca” - osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

f) „Rolnik” – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na możliwości umieszczenia przez Rolnika w Serwisie Gospodarstwa lub Gospodarstwa Plus;

g) „Serwis” – serwis Do rolnika mieszczący się pod adresem www.dorolnika.pl;

h) „Szablon” – udostępniony przez Usługodawcę wzór Gospodarstwa oraz Gospodarstwa Plus, w oparciu o który Rolnik może udostępniać informacje o prowadzonym przez siebie gospodarstwie lub oferowanych produktach spożywczych;

i) „Umowa” – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na udostępnieniu przez Usługodawcę Rolnikowi Gospodarstwa lub Gospodarstwa Plus w Serwisie;

j) „Usługodawca” – Ariel Martynów prowadzący działalność gospodarczą pod firmą arCADiel PROJECTS Ariel Martynów NIP 7651680169, adres Mierzyn 72-006, ul. Piotra 27A/2;

k) „Gospodarstwo” – miejsce w Serwisie udostępnione przez Usługodawcę Rolnikowi za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych wraz z Szablonem, dzięki którym Rolnik może dodawać informację o prowadzonym przez siebie gospodarstwie lub oferowanych produktach spożywczych;

l) „Gospodarstwo Plus” - miejsce w Serwisie udostępnione przez Usługodawcę Rolnikowi za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych wraz z Szablonem, dzięki którym Rolnik może dodawać informację o prowadzonym przez siebie gospodarstwie oraz znajdować się w wynikach wyszukiwania Serwisu. Dostęp do Gospodarstwa Plus jest płatny.

§ 2. Rolnik

1. Rolnikiem może być nie tylko producent rolny, ale również inny podmiot lub osoba fizyczna oferująca do sprzedaży artykuły spożywcze.

2. Rolnikiem w rozumieniu Regulaminu nie może być podmiot, który jedynie oferuje artykuły spożywcze wyprodukowane przez podmioty trzecie lub pełni rolę pośrednika w sprzedaży takich produktów.

§ 3. Warunki techniczne

1. Jeżeli Rolnik chce za pomocą Serwisu zawrzeć Umowę, to powinien założyć Konto i spełnić następujące warunki techniczne:

a) posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet;

b) korzystać z aktualnej przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1280x720 oraz 320px dla urządzeń mobilnych – smartfony;

d) zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

e) posiadać aktywne konto email.

2. Rolnik nie może wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym i sprzecznych z dobrymi obyczajami.

3. Rolnik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz praw autorskich Usługodawcy oraz osób trzecich.

§ 4. Zawarcie Umowy

1. Rolnik może założyć Konto poprzez stronę https://dorolnika.pl/rejestracja.

2. W momencie założenia Konta Rolnik powinien podać następujące dane:

a) imię i nazwisko lub nazwę;

b) adres działalności;

c) NIP (fakultatywnie);

d) adres e-mail;

e) login;

f) hasło.

3. Rolnik na etapie zakładania Konta może umieścić informacje, które będą udostępnione w Gospodarstwie Plus i Gospodarstwie. Rolnik ma możliwość zmiany informacji umieszczonych w Gospodarstwie i Gospodarstwie Plus po rejestracji Konta.

4. W momencie założenia Konta Rolnik może zdecydować czy będzie korzystać z płatnego Gospodarstwa Plus na wybrany okres abonamentowy czy z bezpłatnego Gospodarstwa.

5. Przy założeniu Konta Rolnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

6. W celu założenia Konta Rolnik powinien kliknąć przycisk:

a) „Rejestracja z obowiązkiem zapłaty” - w przypadku wyboru Gospodarstwa Plus;

b) „Zarejestruj” w przypadku wyboru Gospodarstwa;

7. Rolnik na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje informację o założeniu Konta. Rolnik w celu potwierdzenia założenia Konta powinien kliknąć w link znajdujący się w wiadomości e-mail.

8. Rolnik w każdym momencie może usunąć Konto lub zażądać usunięcia jego Konta przez Usługodawcę. Może to nastąpić w każdym czasie, bez podawania przyczyny, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.

9. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem Umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rolnik w każdym czasie korzystania z Gospodarstwa może zakupić dostęp do Gospodarstwa Plus.

§ 5. Gospodarstwo Plus

1. Gospodarstwo Plus umożliwia dodawanie według Szablonu w szczególności następujących informacji:

a) nazwy gospodarstwa;

b) pełnego oraz skróconego opisu gospodarstwa;

c) edycję danych adresowych, numeru telefony, adresu e-mail do kontaktu;

d) promowanie swoich produktów.

2. Gospodarstwo Plus umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

a) umieszczenie indywidualnego markera na mapie w Serwisie;

b) widoczność Gospodarstwa Plus w kategoriach w Serwisie;

c) uwzględnienie ofert Rolnika w wyszukiwarkach w Serwisie.

3. Rolnik ma możliwość zawarcia Umowy na korzystanie z Gospodarstwa Plus przez okres abonamentowy wynoszący:

a) 30 dni;

b) 90 dni;

c) 180 dni.

4. Usługodawca może wprowadzić okresowe promocje, na podstawie których Rolnik otrzyma przedłużony dostęp do Gospodarstwa Plus przez okres wskazany w warunkach promocji.

5. Okres korzystania z Gospodarstwa Plus rozpoczyna się od momentu potwierdzenia uregulowania należności za Gospodarstwo Plus i wyrażenia przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed okresem odstąpienia od Umowy.

6. Po upływie obowiązywania abonamentu za Gospodarstwo Plus, Gospodarstwo Plus ulega automatycznemu przekształceniu na Gospodarstwo.

7. Rolnik w każdym momencie może dokonać płatności za kolejny okres abonamentowy poprzez formularz dostępny na Koncie w zakładce "Moje płatności", po wybraniu rodzaju abonamentu i opłaceniu zamówienia.

8. Rolnik ma możliwość dostosowania Gospodarstwa Plus do własnych potrzeb w ramach udostępnionego mu Szablonu.

§ 6. Płatności

1. Wysokość opłat za Gospodarstwo Plus wynika z Cennika.

2. Rolnik za Gospodarstwo Plus może zapłacić w następujący sposób:

a) szybkim przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24;

b) zwykłym przelewem na konto systemu Przelewy24.

3. Termin płatności wynosi 5 dni roboczych. Jeżeli w tym czasie Gospodarstwo Plus nie zostanie opłacona, Usługodawca anuluje zamówienie.

4. Usługodawca wystawi Rolnikowi fakturę.

5. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Rolnika w momencie zaksięgowania opłaty za usługę.

6. Usługodawca może zmienić Cennik w każdym czasie. Nowy Cennik obowiązuje Rolnika w momencie zakupu przez Rolnika Gospodarstwa Plus na kolejny okres abonamentowy.

§ 7. Korzystanie z Gospodarstwa

1. Rolnik po zakończeniu obowiązywania okresu abonamentowego na Gospodarstwo Plus może w Serwisie korzystać z Gospodarstwa.

2. W ramach Gospodarstwa Rolnik może umieścić następujące informacje o swoim gospodarstwie:

a) nazwa gospodarstwa

b) krótki opis gospodarstwa

c) pełny opis gospodarstwa

d) adres gospodarstwa

e) telefon gospodarstwa

f) swoje produkty rolno-spożywcze

3. Gospodarstwo stanowi prywatny profil z wygenerowanym prywatnym linkiem, do którego Rolnik będzie miał bezpośredni dostęp.

4. Gospodarstwo nie będzie wyświetlane w wynikach wyszukiwania w Serwisie oraz będzie miało ograniczone funkcjonalności.

5. Rolnik ma możliwość dostosowania Gospodarstwa do własnych potrzeb w ramach udostępnionego mu Szablonu.

§ 8. Licencja na utwory umieszczone w Gospodarstwach

1. Rolnik może umieszczać w Gospodarstwie i Gospodarstwie Plus materiały będące utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w szczególności mogą to być fotografie, opisy produktów itp.).

2. W przypadku umieszczenia przez Rolnika materiałów będących utworami, Rolnik oświadcza, że utwory te nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw własności przemysłowej ani ich umieszczenie nie będzie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji.

3. W momencie wprowadzenia przez Rolnika materiałów będących utworami do Serwisu, Rolnik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji do korzystania z materiałów na terytorium całego świata na niżej wskazanych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Rolnik nie nabywa żadnych praw do Serwisu, systemu informatycznego, Gospodarstwa, Gospodarstwa Plus i Szablonu.

§ 9. Promocje

1. Administrator w danej chwili może ogłosić dla wszystkich nowych Użytkowników promocje w postaci bezpłatnej rejestracji konta Gospodarstwo+ na okres podany na stronie rejestracyjnej: https://dorolnika.pl/rejestracja/

§ 10. Odstąpienie od Umowy

1. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji Umowy, gdy Umowa dotyczy umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

<

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) na dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h) na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. W pozostałych przypadkach Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

3. Informacja dotycząca prawa do odstąpienia od Umowy wraz z formularzem odstąpienia od Umowy, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 11. Dane osobowe

Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 12. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorców ograniczona jest do wartości 300 złotych.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorców z tytułu utraconych korzyści oraz szkód pośrednich.

3. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niefunkcjonowanie Konta lub Gospodarstwa Plus i Gospodarstwa Rolnika, które powstały na skutek oprogramowania lub sprzętu Rolnika, w tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nienależytego funkcjonowania Internetu po stronie Rolnika.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia Gospodarstwa oraz Gospodarstwa Plus Rolnika, gdy Rolnik:

a) narusza postanowienia Regulaminu;

b) narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

c) dostarcza do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub sprzeczny z dobrymi obyczajami.

6. Usługodawca poinformuje Rolnika o zawieszeniu Gospodarstwa i Gospodarstwa Plus Rolnika mailowo na adres wskazany podczas rejestracji Konta wraz ze wskazaniem przyczyn zawieszenia Gospodarstwa lub Gospodarstwa Plus.

§ 13 Reklamacje

1. Rolnik ma prawo do składania reklamacji.

2. Reklamację mogę być składane na adres prowadzenia działalności Usługodawcy lub adres e-mail: kontakt@dorolnika.pl. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadku rękojmi – 14 dni. Brak odpowiedzi Usługodawcy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uznaje się za uznanie reklamacji.

4. W celu ułatwienia realizacji reklamacji, reklamacja może zawierać:

a) nazwa Gospodarstwa;

b) imię i nazwisko Rolnika lub nazwa Rolnika;

c) nagłówek „reklamacja”;

d) inne istotne informacje, które ułatwią rozpatrzenie reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na papierze lub innym trwałym nośniku, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 14. Kontakt z Usługodawcą

Rolnik może skontaktować się z Usługodawcą:

a) listownie na adres Mierzyn 72-006, ul. Piotra 27A/2;

b) mailowo pod adresem kontakt@dorolnika.pl. 

§ 15. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposób rozwiązywania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń.

2. Konsument ma prawo do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego w związku z zawarciem umowy z Usługodawcą;

b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów. 

3. Konsument może uzyskać szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na stronie UOKIK pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/.

4. Konsument może, w celu rozstrzygnięcia sporów ze Usługodawcą, skorzystać z platformy ODR, która mieści się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2021.

2. Wszelkie spory, które powstaną na gruncie Regulaminu między Usługodawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Usługodawcę.

3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony. Jednak zmiany nie będą obowiązywać osoby, które wcześniej zawarły Umowę ze Usługodawcą.

4. Regulamin znajduje się pod adresem https://dorolnika.pl/regulamin i i każdy Rolnik w każdym momencie ma do niego wgląd.

5. Usługodawca na prośbę Rolnika udostępnia mu Regulamin w formie elektronicznej na wskazany przez Rolnika adres e-mail.

Załącznik nr 1 Informacja o odstąpieniu od Umowy
(dot. Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że zgodnie z Regulaminem nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dane kontaktowe znajdują się Regulaminie.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@dorolnika.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas – o ile miało to miejsce, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej - o ile będzie miało to zastosowanie.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 _________________, dnia _________________ roku ____________ ____________ ____________ ____________ (dane Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Konsumenta)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja niżej podpisany informuję o moimi odstąpieniu od umowy dotyczącej ________________________________. Umowa została zawarta w dniu _______________.
_________________________